WIZYTA W WIOSCE GARNCARSKIEJ W NIDZICY

     

8 czerwca 2015r. dzieci z Jurek, Idzbarka i Wielkiego Dworu uczestniczące w zajęciach plastycznych, prowadzonych w ramach projektów "Akademia kompetencji kluczowych w Idzbarku i w Wielkim Dworze" i "Nowoczesna i innowacyjna szkoła" wzięły udział w warsztatach garncarskich w Nidzicy. W programie znalazło się zwiedzanie wioski, pokaz toczenia na kole garncarskim, projekcja filmu w Kinie Przyrody (3D), a także zajęcia rozwijające umiejętności ręcznego lepienia z gliny. Wizyta przyczyniła się do rozwoju artystycznych talentów u dzieciaków. Wycieczka została sfinansowana ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego. Oba projekty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska