Cele statutowe


STATUT
Stowarzyszenia „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny
Pelczarskiej
w Ostródzie.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą obywateli polskich posiadających pełną
zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych oraz
cudzoziemców bez względu na miejsce zamieszkania.

§ 2

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada z tego tytułu osobowość prawną.

§ 3

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedziba władz Stowarzyszenia znajduje się w Ostródzie.

§ 4

Stowarzyszenie używa pieczęci i oznak według wzorów zatwierdzonych przez
właściwe organy administracji państwowej.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników na umowę o pracę
zgodnie z przepisami prawa pracy.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 1

Celem stowarzyszenia jest zapewnienie pomocy dzieciom i ich rodzinom oraz innym
dorosłym zgodnie z potrzebami poprzez:
1. zorganizowanie stałej, dziennej opieki nad dziećmi,
2. zorganizowanie zajęć oświatowo-wychowawczych dla dzieci,
3. zorganizowanie zajęć praktycznych, kół zainteresowań,
4. zorganizowanie fachowej opieki pedagogiczno-psychologicznej,
5. zorganizowanie fachowej opieki lekarskiej,
6. wspomaganie materialne dzieci,
7. prowadzenie działań profilaktycznych,
8. organizowanie cyklicznych imprez sportowych,
9. kształtowanie postaw w oparciu o zasady moralne,
10. organizację wypoczynku letniego, zimowego i innego w miarę potrzeb
11. prowadzenie działań socjoterapeutycznych, edukacyjnych, rozwijających
uzdolnienia i zainteresowania,
12. edukację dorosłych.

§ 2

Działalność Stowarzyszenia realizuje się poprzez:
1. propagowanie działań zgodnych z celami Stowarzyszenia,
2. propagowanie swoich celów uwzględniających konieczność pomocy dzieciom,
3. szerzenie w społeczeństwie rzetelnej wiedzy o problemach dzieci,
4. gromadzenia funduszy:
a/ zbiórki pieniężne oraz pozyskiwanie innych wartości materialnych dla osób
i instytucji,
b/ organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych itp.
c/ działalność gospodarcza,
d/ działalność wydawnicza.
5.wspieranie działalności innych placówek zajmujących się dziećmi,
6.współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami o podobnym
charakterze w Polsce i za granicą

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 1

Członkostwo Stowarzyszenia dzieli się na:
1. zwyczajne,
2. honorowe,
3. wspierające.

§ 2

1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski, mający pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych oraz cudzoziemiec bez
względu na miejsce zamieszkania.
2. członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie członków
osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów Stowarzyszenia,
3. członkiem wspierającym może być osoba fizyczna oraz osoba prawna,
4. przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie
pisemnej deklaracji i uchwały Zarządu.

§ 3

Członkom zwyczajnym i honorowym przysługuje:
1.bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
2.prawo zwracania się do władz Stowarzyszenia w sprawach osobistych
i społecznych,
3. prawo posiadania legitymacji i noszenia odznaki członkowskiej,
4. korzystanie z opieki, świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia.

§ 4

Do obowiązków członków zwyczajnych i honorowych należy:
1. przestrzeganie postanowień statutu oraz wykonywanie uchwał
Stowarzyszenia,
2. aktywny udział w działalności Stowarzyszenia,
3. świadczenie pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia,
4. regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 5

Prawa i obowiązki określone w paragrafie 3 i 4 nie przysługują członkom
wspierającym.

§ 6

1. Członkowstwo ustaje wskutek:
a/ dobrowolnego wystąpienia,
b/ skreślenia z listy członków,
c/ wykluczenia.
2. Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku nieuczestniczenia
w działalności Stowarzyszenia lub nieusprawiedliwionego zalegania
w opłacaniu składek członkowskich za co najmniej 6 miesięcy.
3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w razie:
a/ naruszenia postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b/ pozbawienia praw publicznych.
4. Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu z szeregu Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
5. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania członków w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o skreśleniu lub
wykluczeniu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 1
.
1. Władzami stowarzyszenia jest:
a/ Walne Zebranie członków,
b/ Zarząd,
c/ Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 2

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków, które może
być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków odbywa się co 3 lata
i zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje w ważnych przypadkach
Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Komisji
Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. Zwołanie
nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków winno nastąpić w ciągu
3 miesięcy od daty wniosku.
4. Zawiadomienia o Walnych Zebraniach członków muszą być rozesłane nie
później niż 10 dni przed terminem ich rozpoczęcia i powinny zawierać
proponowany porządek obrad.
5. Walne Zebrania członków Stowarzyszenia rozpoczynają się w pierwszym
terminie przy obecności co najmniej ½ liczby członków uprawnionych do
głosowania , a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych
uprawnionych członków.
6. Uchwały Walnego Zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów.

§ 3

Walne Zebranie członków:
a/ uchwala porządek dzienny i regulamin Walnego Zebrania członków,
b/ uchwala kierunki działania Stowarzyszenia,
c/ udziela na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d/ wybiera Prezesa, Zarząd i Komisję Rewizyjną,
e/ nadaje honorowe członkowstwo Stowarzyszenia,
f/ podejmuje uchwały w sprawach zmian statutu,
g/ podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
h/ ustala wysokość składki członkowskiej.

§ 4

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą :
- prezes,
- 2 wiceprezesów,
- skarbnik,
- sekretarz,
- 4 członków.

§ 5

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z Przewodniczącego i 2 członków.

§ 6

W przypadku brakującego miejsca w Zarządzie, Zarząd dokonuje uzupełnienia
spośród członków stowarzyszenia i przedstawia do zatwierdzenia kandydaturę na
najbliższym Walnym Zebraniu.

§ 7

1.Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi
Zebraniami członków i odpowiada za swoją pracę przed tymi Zebraniami.
2. Walne Zebrania członków odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz
w roku.

§ 8

Do Zarządu Stowarzyszenia należy:
1.wykonywanie uchwał Walnego Zebrania członków,
2. reprezentowanie Stowarzyszenia i występowanie w jego imieniu,
3. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania
członków,
4. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
5. opracowywanie planów działalności, sprawozdań i preliminarzy budżetowych.

§ 9

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia kontroluje i ocenia co najmniej raz w roku
jego działalność, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu członków ze swej
działalności,
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż
raz w roku.

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§1

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego ruchomości i fundusze.
2. Fundusze Stowarzyszenia składają się z :
a/ składek członkowskich,
b/ darowizn, zapisów i dotacji,
c/ dochodów z działalności statutowej.

§2

Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą
zobowiązanie pieniężne Stowarzyszenia w kwocie powyżej 10 000 zł wymagają dla
swojej ważności podpisu prezesa lub w jego zastępstwie dwóch członków zarządu
działających łącznie.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§1

Uchwała Walnego Zebrania członków w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia
lub jego rozwiązania zapada większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków w pierwszym, a bez względu na liczbę obecnych w drugim
terminie.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska